torstai 1. marraskuuta 2018


Porakaivolla pallottelu

 Tuhoisa porakaivo markkinoilla
Kyseenalaistan vesi- ja energiaporakaivojen markkinointi- ja toimitustavat. Toimituksia koskevat useat suojelulait ja laatu- ja ympäristöstandardit sekä vaatimukset. Vaatimukset toteutuvat huonosti. Vaatimukset ja kiinteistökohtaisen vesi- ja energiaporakaivon rakennusohjeet ovat ristiriitaiset. Tämän vuoksi Suomesta on mahdotonta löytää vaatimustenmukaiseksi suunniteltua ja valmistettua porakaivoa.

Kalliokaivon poraukseen liittyvien riskien vuoksi poraus on kielletty useiden kilometrien etäisyydellä kunnallisista vedenottamoista.  Kiinteistökohtaisessa vesihuollossa ja lämpöporauksessa porausten riittäväksi suojaetäisyydeksi on ohjeistettu kaksikymmentämetriä eli vieriviereen. 

Porakaivoista hylkäytyy 16 prosenttia veden huonon laadun vuoksi. 50 prosenttia porakaivoista on hiiliteräsrakenteisia ja päästäviä. Nämä porakaivot tulisi hylätä, koska niiden reaktiivinen raskasmetallirakenne liukenee teknis- terveyshaitallisesti pohja- ja käyttöveteen. Testaamattomat suodatus ja muovieriste ovat raskasmetallien erotteluun epävarmoja ja siten petollisia.

Kun porakaivoa tarvitseva tai käyttävä kuluttaja haluaisi ongelmissaan kysyä jotain aiheeseen liittyvää, hän ei useinkaan  saa vastausta. Häntä pallotellaan loputtomasti teollisuuden eri aloilla, virastoista ja ministeriöistä toiseen.

 Miksi tuhoisaa porakaivoa edelleen markkinoidaan?
Porakaivoihin ja kalliopohjaveteen liittyvät asiakokonaisuudet ja myös epäkohdat ovat  jääneet hoitamatta. Porakaivoja ei ole millään tavalla huomioitu eikä otettu mukaan lainsäädäntöön, rakennus- laatutekniikkaan eikä hallintoon. Vesikaivojen porauskoneita, rakentamista, aineita eikä työtapoja ole saatettu CE- merkinnän piiriin. Porakaivoja, niiden rakentamista, dokumentointia ei ole kytketty talonrakennusvalvonnan osaksi jne.

Porakaivo toimialana on aivan poikkeuksellinen, koska rakentaminen tapahtuu maanalaisena salassa kaikilta valvovilta silmiltä. Ainut taho, joka porakaivosi maanalaisesta osuudesta tietää jotain, on kaivon putkittava poraaja. Kysymyksiä herää mm. millaisia materiaaleja käytetään, millainen on korroosionkestävyys, rakennelujuus,  miten kaivo mitoitetaan, millaiset ovat putkiliitokset, säilyykö alkuperäinen pohjavesilaatu, kestoikä jne.

Nyttemmin aloitettuani porakaivojen korjauksen ja rakenteiden avauksen ja havainnoinnin, koko totuus alkaa valjeta. Sylissämme ovat virheellisesti rakennetut, ympäristöä rasittavat ja reikiintyvät, happikatoiset kallioporakaivot ympäristövahinkoineen. Läheskään kaikkia porakaivoja, eikä niiden pilaantunutta pohjavettä voida korjauksella enää pelastaa, vaan kiinteistökohtainen kalliopohjavesi on täydellisesti ja  lopullisesti menetetty.

 Kehittäminen
Käsitykseni mukaan toimiala kokonaisuutena tulisi ottaa kehittämisen kohteeksi tosiasiat tunnustaen niin rakennusteknisesti, ympäristöllisesti kuin hallinnollisestikin.

Hallitussa porauksessa ja ympäristönsuojelussa on kysymys kuluttajan edusta. Kiinteistökohtaisesti tärkeän pohjaveden kestävä käyttö on kuluttajalle ensiarvoista.  Tulisi tavalla tai toisella luoda järjestelmä, esimerkiksi ”Porakaivo ry.”  Järjestö vastaisi: Porakaivojen vaatimustenmukaisuudesta, kiinteistökohtaisen pohjaveden kestävästä kehityksestä, järjestö tekisi aloitteita, nostaisi esille kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämiskohteita ja tutkimus- ja koulutustarpeita sekä hankkisi tarvittavat resurssit.  

Käsitykseni mukaan porakaivojen suhteen vallitsee lainvastainen tila, mm. terveyden- ja ympäristönsuojelun lainsäädäntöön nähden. Tämän vuoksi riski tulisi ottaa haltuun ja aloittaa kehittämistoimet lain paremmaksi toteutumiseksi sekä oikeusturvan parantamiseksi. Tila on osoitus puutteellisesta hallintotavasta ja laillisuusvalvonnasta.

Jotta voimme arvioida porakaivojen ympäristövaikutukset (YVA), tulee toteuttaa puuttuva selvitys luontaisen kalliopohjaveden laadusta. Meillä on tieteelle tilastoitavissa vain päästävien käyttöporakaivojen saastuttamia näytevesiä ja niiden laatuja. Tämä johtaa auttamattomasti virheelliseen tieteelliseen päättelyyn maannoksen alaisen kalliopohjaveden luontaisesta laadusta.
Joskushan epäkohta tulee tunnustaa ja poistaa?

Porax®- korjausliiketoiminnassa on saatu uusi kalliopohjavettä koskeva laatutieto ja asiakaspalaute. Uuden tiedon mukaan korjaamattomien käyttöporakaivojen vesien laatu ei täytä talousveden laatuvaatimuksia eikä turvallisuutta. Uudistetulla porakaivojen päästövapaalla rakenteella  kalliopohjavesi ja kaivovesi ovat 1:1 ja täyttävät talousveden laatuvaatimukset ja turvallisuuden (WHO/ STM- terveydensuojelulaki 763/1994). Uusi de- fakto tieto tulee soveltaa kaikkialla käytöntöön ja vahvistaa uudeksi tieteelliseksi teoriaksi ja standardiksi.
 

Heinola 251018

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti