maanantai 1. kesäkuuta 2015

Hiiliteräs pois putkikaivoista- De facto

Globaali tiedote vaarasta

Kieltoehdotus

Ehdotan välitöntä toimenpidekieltoa mm. Suomessa kiinteistökohtaisten vesi- ja energiaputki (pora) kaivojen tuotannossa. Kieltoehdotus poistuu vasta kun ko. toimialalla rakentaminen kirjallisin sitoumuksin ja viranomaisvalvottuna täyttää rakenne-, ympäristö- ja käyttöturvallisuusvaatimukset. Kansallisesti tai globaalisti kiellon asettaa vastuullinen organisaatio, jonka vastuualueeseen putkikaivon markkinoilta poisveto ja vaarasta tiedottaminen kuuluvat.

Rajaukset

Rajauksena ovat kunnalliset putkikaivo vesilaitokset ja kiinteistökohtaiset maakerroskaivot. Kunnallisissa vesilaitosten putkikaivoissa ei perusteluissa esitettyä rakenneongelmaa esiinny. Ongelmattomuus johtuu mm. vaatimusten mukaisesta rakenneratkaisuista, laitosten suunnitelmallisuudesta, pohjaveden suojelusta ja suuresta laimentavasta vedenottovirtauksesta.

Matalissa maakerroksissa, yksityisissä ns. rengaskaivoissa on runsaasti veden luontaisia metalli- ja mikrobiologisia laatuongelmia, jotka johtuvat pinnallisuuden aiheuttamasta luontaisesta epäpuhtaudesta ja epävakaudesta. Näitä maakerroskaivon ongelmia ei putkikaivoilla luontaisesti esiinny lainkaan, koska ohittavalla putkikaivon rakenteella eliminoituu ympäristökuormittuneen, luontaisesti epäpuhtaan- ja epävakaan pintakerroksen haittavaikutus vedelle.  

Perustelu

Kieltoa perustelen putkikaivon korjaustulosten, tuotekehityksen ja tutkimuksen osoittamalla putkikaivojen vahingollisuudella ja vaaralla. Putkikaivojen korjaajana hankkimani de facto- tieto ja uusi näkökulma velvoittavat tekemään ilmiannon, että nykyinen tuotanto- ja hallintotapa kiinteistökohtaisella kalliopohjavettä hyödyntävällä putkikaivoalalla on moitittava. Lain henki on kutakuinkin kohdallaan. Millä ratkaisuilla laki toteutuisi, on puutteellisesti esitetty tai ei ole esitetty.  Kielto kattaa vesikaivon koko prosessin eli tarkoitukseen soveltumattomien porauskoneiden- ja porakaivojen myynnin sekä rakentamisen.
Epävakaat, ruostuvat hiiliteräs putkikaivot ovat rakenneratkaisuiltaan sellaiset, että ne aiheuttavat moni- ilmeiset kulloistenkin olosuhteiden mukaiset yksilölliset oireet, ympäristövahingot ja vesihuollon vaaratilanteet. Porakaivojen ohjeet ja rakentaminen ovat tutkimuksilla osoitettu olevan ristiriidassa ympäristön suojelu- rakentamisen- ja käyttöturvallisuusvaatimusten kanssa.

Putkikaivorakenteen epäkohtien ja vaarojen syitä ovat mm.: Epävakaat hiiliteräs- muovieristysrakenteet ja niiden suorat- ja epäsuorat pitkälle etenevät päästövyöhykkeet, puutteellinen suojamitoitus, rakenteellinen hapenkulutus, happikadon seurauksena pohjavesikerrostuman pelkistyminen, putkistojen eroosio ja liitosvuodot, puutteellinen sähköasennus ja energian siirtokemikaalien päästöt pohjaveteen. 
Putkikaivojen peruskorjaajana olen pakotettu varoittamaan kaikkia nykyisiä porakaivojen käyttäjiä porakaivorakenteiden haitallisuudesta, petollisuudesta, sietämättömistä veden pilaantumisriskeistä ja vaarallisuudesta. Näin estän itseni ympäristörikoksen suojelusta. Silloinkin, kun porakaivosta saadaan ruosteen ja hiekansekaista haisevaa vettä, kalliopohjavesi on ollut alkujaan virheetön: De facto.

Porakaivokuluttaja on harhautunut. Hänelle kerrotaan porakaivoteollisuudesta viranomaisten tukemana pohjaveden olevan huonoa ja kaivorakenne on OK. Todellisuus on päinvastainen. Pohjavesi on OK, mutta porakaivon toteutus on virheellinen ja vettä pilaava.
Käsitykseni mukaan tietämättöminä pienkiinteistöjen omistajatilaajat tulee vapauttaa vastuusta ympäristön jo tapahtuneesta pilaantumisesta. Virheistä tiedottamisen jälkeen ympäristön pilaajan vastuu koskee myös tilaajaa. Tosiasioihin perustuen ympäristövahinkojen aiheuttajaksi on osoittautunut yhteisvastuullisesti toimialaketju. Ketju muodostuu virheellisten ja tarkoitukseen soveltumattomien porauskoneiden-, hiiliteräsputkien- ja porakaivojen valmistuksesta ja myynnistä.     


Tavoite
Kiellosta seuraa pohjaveden ja putkikaivotuotannon suunnittelu- ja kehittämistoimenpiteet. Tavoitteena on oikaista harhat, tunnustaa tosiasiat ja ryhtyä vahingontorjuntaan. Varmistaa putkikaivosta alkuperäislaatuinen pohjavesi ja putkikaivon kokonaisprosessin kestävä kehitys sekä ympäristömyötäisyys.

Ympäristön suojelu kuuluu kaikille.
Lisätietoja
Annan tarvittaessa lisätietoja mm. putkikaivojen eri rakenneratkaisuilla simuloivasta tutkimuksesta


Asko Vasarvuori
Porakaivokorjauksen asiantuntija
050-3503101
www.porakaivokorjaus.fi

© Copyright Asko Vasarvuori 2015