maanantai 30. lokakuuta 2017


Porakaivo ja vahinkovakuutus

 Vahinkomuotoja
Porakaivojen vahingot voidaan jakaa rakennusteknisiin ja veden laatuvahinkoihin. Vahingot ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Rakennustekniset vahingot jakautuvat suunnittelemattomuuteen ja niistä johtuviin rakennevahinkoihin.  Rakenteissa esiintyvät mm. seinämän päästöt ja seinämän rikkoutuminen. Seinämäperäiset ja porausmenetelmävahingot jakautuvat mm. seinämän muodon muutokseen, materiaalipäästöihin, tukkeutumiseen ja vuotovahinkoihin sekä pumppuhäiriöihin. Veden laatuvahinko voidaan jakaa mm. materiaalipäästön saastuttavaan- ja pintaveden saastuttavaan vaikutukseen ja pohjavesivahinkoon.   
Vahinkojen riskikartoitus ja torjunta on ollut vähäistä sekä vahingot sallivaa. Porakaivotuotannossa ei ole esiintynyt vuosikymmenien aikana laatukehitystä eikä laadunvarmistusta.

Syitä maanalaisten vahinkojen muodostumiseen on ollut lähes mahdoton todeta ja eritellä. Usein vahingon korvaukselle on riittänyt, kun vahinko on tapahtunut. Pumppu ei pumppaa vettä eikä juuttunutta pumppua ole mahdollista silmävaraisesti tarkastaa eikä vaihtaa. Porakaivojen korjauksessa on tullut esille useita teknisiä vuorovaikutteisia riskiketjuja, jotka esiintyvät vahinkotekijöinä vaihtelevasti. Uuden tiedon mukaan näyttäisi luonnon riskit teknisiin riskeihin nähden olevan marginaalisia.
Vakuutusmaksut

Vakuutusmaksut näyttäisi jakaantuvan epäjohdonmukaisesti vahingon aiheutuksen, -vastuun ja -maksajan kesken.

Vastuuvakuutukset
Tuotannossa esiintyy porauskone-, porausurakointi-, korjauspalvelu- ja vedenottolaitteiston vastuut. Näiden perusteella vakuutustuotteita tarjotaan ja korvauksia maksetaan vaihtelevasti vakuutusyhtiöistä riippuen. Pumppuja on vakuutettu ja korvattu myös ns. konerikkovakuutuksesta.

Porauskoneiden valmistajan vastuu vesikaivon porauksessa
Vastuu näyttäisi olevan kyseenalainen, koska porausvaunuja ei varsinaisesti valmisteta ko. vesikaivon poraukseen soveltuvaksi. Vaunuja valmistetaan ns. pintaporausvaunuiksi louhoksille ja tunneliporaukseen. Porausvaunuja käytetään sattumanvaraisesti porausurakoitsijan vastuulla vesikaivon poraukseen ilman talousvesikaivon edellyttämää laadunvarmistusta ja koneen käyttöstandardia, jotta veden WHO- laatustandardi toteutuisi.

Porakaivon korjauksen vastuuvakuutukset
Suomessa on yksi porakaivojen rakenteiden avaukseen, materiaalin vaihtoon ja kaivon peruskorjaukseen erikoistunut yritys. www.porakaivokorjaus.fi Allekirjoittanut edustaa kyseistä yritystä. Korjausyritykselle on myönnetty vastuuvakuutus, joka kattaa korjauskohteelle, porakaivolle aiheutetun vahingon sekä korjauskohteen ympäristössä tapahtuvan vahingon korvauksen. Korjaustoiminnan myötä on saatu uutta infoa maanalaisesta riskimaailmasta sovellettavaksi.

Ennalta ehkäisevä vahingon torjunta
Vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhtiöiden keskusjärjestö pyrkivät edistämään ja kampanjoimaan eri tavoin yleisesti vahingontorjuntaa. Ennaltaehkäisevä vahingontorjunta nähdään järkevänä, tehokkaana ja kaikkia osapuolia sekä ympäristöä hyödyttävänä toimintamuotona.
 

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

torstai 26. lokakuuta 2017

20. Anonyymi porakaivon korjaustarina


20. Anonyymi porakaivon korjaustarina

 

Ennen korjausta

Loma- asunnolle porattiin porakaivo. Kaivossa on syvä, ruostuva maaporausputkitus ja tiivisteellinen muovieriste. Omistaja epäilee putkituksen aiheuttavan veteen ruosteisuutta. Muovieristeen epäillään olevan tehoton estämään ruostuvan suojaputken haitat vedelle. Veden lisätty huuhtelupumppaus poistaa vedestä ruosteisuuden. Tällä perusteella voidaan päätellä, jos luontainen pohjavesi olisi ruosteista, se olisi sitä myös huuhtelupumppauksella.

Kaivon omistaja on pyytänyt porausurakoitsijaa korjaamaan vettä pilaavan rakenteen. Porausurakoitsija aloitti ruostuvan kaivon rakenteen korjauksen, mutta hän jätti korjauksen kesken.

Tehtiin koepumppaus, jossa todettiin pohjaveden säilyneen hyvälaatuisena. Kaivon omistaja halusi korjauttaa kaivon ruostumattomalla teräksellä.

Määrityksin vedestä on todettu korkea ja epävakaa rautapitoisuus. Vedestä on todettu myös aistimalla veden laatuvirheet.

Veden rautapitoisuuden vaihtelu                                                                                                                   0,2- 10 mg/l

Korjaus 2016

Kaivoon asennettiin ruostumaton teräsputki puristusliitoksin ja kumitiivistein. Poraus todettiin kuivaksi ja tiivistys avattiin. Rautainen ruostuva suojaputki poistettiin.

WHO standardin mukainen veden rautapitoisuuden laatuvaatimus:                                                       alle 0,3 mg/l

Korjaaja on osoittanut suomalaisen kalliopohjaveden luontaiseksi rautapitoisuudeksi                        alle 0,05 mg/l

Korjauksen jälkeen

Vedessä on ”syvä jälki” rakenneperäisestä rauta jäämästä. Veden syvä rautapitoisuusjäämä ei riipu veden virtaamasta. WHO asettama 0,3 mg/l rautapitoisuuden vähimmäisvaatimus toteutui.

Veden rautapitoisuus, vakio                                                                                                                             0,2 mg/l

Asiakas

Asiakas on tyytyväinen korjaukseen ja näin saatuun veden erinomaiseen laatuun ja määrään.  Rapautumiskuoren pohjavesi on kirkasta ja hyvälaatuista myös virtaamattomana ilman puhdistavaa huuhtelupumppausta.

Korkean ja epävakaan veden rautapitoisuuden syyksi osoittautui virheellinen rakenne. Tämän vuoksi porakaivojen rakennetta ja tuotantoa tulee kehittää.

Rakenneperäisen ruosteen saastuttaman vesilaitteiston, säiliöiden ja järjestelmän puhdistus oli työlästä ja hankalaa.

Porausurakoitsijoilla näyttäisi olevan väärä käsitys kalliopohjaveden rautapitoisuuden syystä. Tarvitaan oikaisu.

 

Asko Vasarvuori

Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

   

torstai 12. lokakuuta 2017

Vesi- ja energiaporakaivon julkinen hallinto- ja valvonta


Vesi- ja energiaporakaivon julkinen hallinto- ja valvonta

 

Valvonta- ja lupaviranomainen Suomen ympäristökeskus on ohjeistanut suunnittelemattoman, tarkastamattoman, hyväksymättömän ja testaamattoman porakaivon

- porauskoneet ja porausmenettelyn

- rakentamisen ja eristämisen

- vedenoton

- pohjaveden suojelun

 

Ohjeet ovat ristiriitaiset vaatimuksiin nähden mm.

-pohjaveden suojelu

-pohjaveden pilaantuminen ja saastuminen

-kaivoveden pilaantuminen ja saastuminen

-materiaalivalinnat

-kaivon materiaalinen korroosio ja korroosion suojaus

-vedenoton rajoittaminen kaivon veden luontaiseen antoisuuteen nähden

-pohjaveden lakisääteinen ehdoton pilaamis- ja muuttamiskielto

-terveydelliset talousveden vaatimukset

 

Pohjavesikaivon ympäristö- ja rakennusvalvonta

-ympäristövalvontaa ei ole organisoitu kenellekään viranomaiselle kuuluvaksi

-rakennusvalvontaa ei ole organisoitu kenellekään viranomaiselle kuuluvaksi

-omavalvontaa ei ole ohjeistettu porakaivon kuluttajalle

 

Asko Vasarvuori

Porakaivon korjauksen asiantuntija