sunnuntai 19. elokuuta 2018

Porakaivon veden kaasut


Porakaivon veden kaasut  

 

Miten kaasut esiintyy yksityisen porakaivon vedessä?

Kun vettä lasketaan laskuhanasta, vuoroin tulee vettä ja vuoroin ilmakaasuja. Vesivirran muuttuessa ilmakuplaksi, sen tilavuus laajenee vapauduttuaan verkostopaineesta normaaliin ilmanpaineeseen, tällöin syntyy paineiskuja ja vesi- kaasuroiske. Roiskeet ovat joskus niin voimakkaita, että roiske heittää astiasta vedet  lattialle. Kaasut esiintyvät käyttotilanteissa epävakaasti ja yksilöllisesti. Oirehtiminen riippuu porakaivosta, käyttöolosuhteen vaihteluista ja kaasujen erottumisen ja rikastumisen epäsäännöllisyydestä.

Putkiston paineiskuja aiheuttavat myös vipu- laskuhanat ja paineautomatiikan säätövirheistä johtuva pumpun käyntitoistot eli ”rytkytys”. Iskujen aiheuttamia vaurioita, putkistokolahduksia voidaan vaimentaa myös ongelmaan kehitetyillä iskunvaimentimilla.

Mistä ilma muodostuu porakaivon veteen?

Ilmaa erottuu erilaisten liuenneiden kaasujen erottuessa vedestä, kun tapahtuu paineenalennus. Tällainen tilanne muodostuu porakaivossa silloin, kun kalliopohjavesi virtaa syvistä ja suurista kalliojärjestelmän paineista yli 10 kp/cm 2    verkostopaineeseen 3-5 kp/ cm 2 . Usein kaasut ovat happea, hiilidioksidia, rikkivetyä ja jalokaasuja kuten radonia. Kaasuista ei myöskään voida sulkea pois terveydellistä haittaa, koska niitä ei ole  tutkittu porakaivoon perustuvassa yksityisessä vesihuollossa.

Koska maakerroskaivoissa ei ole paineenalaista pohjavettä, ei myöskään näissä kaivoissa esiinny ”ilmavaivoja”. Poikkeuksen tekee se tilanne, jos pumppu syystä tai toisesta imee ilmaa.

Kaasujen käyttäytyminen voidaan laskea henryn lain mukaisesti kun tiedetään liuenneet kaasut, kaasujen määrät, paineet ja lämpötilat.

Mitä haittoja ja vahinkoja ilma aiheuttaa verkostossa?

Ilmapussit vesiverkostossa aiheuttavat painevaihteluja, paineiskuja joiden seurauksena voi aiheutua laitehäiriöitä, laitevaurioita ja veden laatuvaihtelua. Painevaihtelu irrottaa putkiston seinämiltä haitta- aineita, ruskeaa ruostesakkaa, mustaa mangaanisakkaa aiheuttaen veteen mm. väripiikkejä. Kaasut voivat paineenalaisena tunkeutua vettä paremmin myös huokosempiin paikkoihin, joihin niiden ei tulisi tunkeutua. Tästä voi aiheutua erilaisia laite- ja toimintahäiriöitä. 

Miten ilma poistetaan verkostosta?

Ilman postoon on kehitetty automaattisia ilmanpoistimia. Poistimessa on uimuri, joka ohjaa venttiiliä, jotta erottunut ilma poistuu järjestelmästä. Ilmanpoistimia on useita eri valmistajien malleja ja kokoja. Ilmanpoistimet ovat hyvin edullisia hinnaltaan 20- 500 euroa. Ilmanpoistajat ovat helppoja asentaa myös huolelliselle tee se itse asentajalle.

Ilmanpoistoautomaatti asennetaan korkeimmalle kohdalle tai kohdille verkostoa, koska ilma vettä kevyempänä pyrkii kerääntymään järjestelmän yläosiin. Ilmanpoistajien  sijoittelussa käytetään rationaalista harkintaa. Syöttojohdot ja alkupään säiliöt ovat hyviä kohtia ilmanpoistajalle. Haarajohdoissa ilmanpoisto auttaa vain ko. haaran ilmavaivoissa. Jos kaasuissa todetaan terveydellinen riski, kaasu tulee johtaa pois huonetilasta.

 Laboratorion vesitutkimus ja kaasut

Talousveden laatututkimus ei tunnista porakaivon veden kaasuista johtuvaa vesihuollossa yleisesti esiintyvää haittaa. Vesinäytteen ei ole mahdollista sisältää jo näytteenottovaiheessa vedestä käyttöympäristöön purkautuvia kaasuja. Vesinäytteestä voidaan tutkia vain siihen liuenneet kaasut. Jos kaasujen esiintyminen porakaivon vedestä halutaan tutkia, kaasunäyte otetaan soveltuvalla tavalla kaasun erottimella paineellisesta vesihuoltolaitteistosta. Kaasututkimus tehdään selvittääksemme yksityisen porakaivon veden tarkoituksenmukaisuuden sekä käyttöturvallisuuden.        
 
Asko Vasarvuori

Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti