sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Porakaivot vesihuoltoa varmistamaan


Porakaivot vesihuoltoa varmistamaan

 Huoltovarmuuslaki

Huoltovarmuudesta ja tavoitteista on annettu tarkempia määritelmiä ja ohjeita mm. huoltovarmuuslaissa.  Laki huoltovarmuuden turvaamisesta 1390/1992. Laissa otetaan kantaa siihen, miten huolto toimii erityistilanteissa, kuten sotatila, luonnon katastrofit ja ympäristökatastrofit jne. Vesi kuuluu yhtenä tekijänä huoltovarmuuteen. www.huoltovarmuus.fi
 

Pohjaveden hankinta Suomessa

Suomen vesihuoltoon sisältyy suurehkot riskit, koska vedenhankinta kohdistuu pintavesiin ja korkean pohjaveden esiintymiin. Kunnallinen vedenhankinta painottuu läpäiseviin soraharjuihin, jotka ovat saastumisherkkiä mm. ilmakuljetteisia päästöjä vastaan kuten radioaktiiviset laskeumat.

Pääkaupunkiseudun yhden miljoonan väestön vesihuolto rakentuu lähes yksinomaan Päijänteen pintaveteen, joka johdetaan tunnelilla pääkaupunkiseudulle. Päijänteen vesialtaan saastuessa esim. ilmakuljetteisesta laskeumasta, olisi suuri katastrofi maamme vesihuollolle. Pintavesistöltä puuttuu kokonaan suojaominaisuus ilmasta suuntautuvaa laskeumaa vastaan.

 
Uutta tietoa kalliopohjaveden laadusta ja määrästä

Porakaivoilla on toteutettu materiaalin vaihdon korjauspilotti 1993-2017, joka on osoittanut kalliopohjaveden laadun luultua paremmaksi. Vanhan tiedon mukaan kalliopohjaveden on uskottu sisältävän maakerroskaivojen tapaan luontaisesta rautapitoisuudesta johtuvan ongelman. Uusi tutkittu tieto osoittaa väitteen vääräksi ja maannoksen alaisissa porakaivoissa rautaongelma johtuukin yksinomaan rautaa päästävästä rakenteesta. Materiaalin vaihdolla ongelman poistuminen on osoittanut, ettei luontaisessa maannoksen alaisessa kalliopohjavedessä ole raudasta johtuvaa ongelmaa lainkaan.
 

Turvallinen kalliopohjavesi

Kalliopohjavesi on oikein rakennettuna yksi mahdollisuus varmistaa huoltovarmuus pohjaveden hankinnassa juomavesitarpeisiin. Saastuneen Päijänteen veden pääsy estetään tunneliin.  Kalliopohjavesi porataan optimaalisesti johdettavaksi tunneliin. Veden löytäminen on haasteellista kiteisen ja ehjän kallioperän vuoksi. Kuitenkin kallioperämme sisältää alueellisesti erittäin runsaita vesimääriä valtavissa ruhjeissa ja rapautumiskerrostumissa, joilla on suuri merkitys toteuttaessamme riittävän ja turvallisen veden huoltovarmuutta. Päijänne- tunnelista kymmenen kilometrin vyöhykkeellä ruhjekartoitus ja testipumppaukset paljastavat soveltuvat poraus- ja pumppauspisteet, joista vesi pumpataan umpioidusti umpioituun tunneliin edelleen kuljetettavaksi pääkaupunkiseudun jakeluverkkoon ja juomavedeksi.

Kalliopohjaveden säilyminen ilmaperäiseltä laskeumalta perustuu kallion pintaa suojaavaan savi/ maa- ja kalliopeitteeseen ja tiivistettyyn tunnelirakenteeseen. Hyvän veden saanti edellyttää suojavyöhykkeiden määrittelyn ja kalliorakentamisen ja kallioporauksien rajoitukset ja porauksien sulkemisen ja ennallistamisen.

 
Vesivastuu ja riskien haltuunotto (MMM)

Massiivinen vesi- energia- kallioporaus- ja rakentaminen sekä sen riskit otettava haltuun, jotta luontaisen kalliopohjaveden ympäristömyötäinen ja kestävä kehitys turvataan tulevaisuudessa.

 

Asko Vasarvuori

Porakaivon korjauksen asiantuntija


 

Liite: tutkimukset

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti